top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN

 

UW PARTNERS, gevestigd te Amsterdam.

 

Artikel 1 Definities1.1

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven:

                     Organisatie: UW PARTNERS te Amsterdam, de gebruiker van de algemene voorwaarden;

                     Opdrachtgever : de wederpartij van organisatie;

                     Overeenkomst : de overeenkomst tussen organisatie en opdrachtgever;

Het werk : het totaal van de tussen de organisatie en de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en/of levering van diensten.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen organisatie en opdrachtgever waarop organisatie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met organisatie, voor de uitvoering waarvan door organisatie van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van organisatie en opdrachtgever strijdig zijn, de bepalingen in de algemene voorwaarden van organisatie prevaleren;

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig verklaard mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Organisatie en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of nietig verklaarde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld of in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Overeenkomsten waarbij organisatie partij is, gelden als gesloten:a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door organisatie gedaan aanbod, dan wel;c) bij gebreke daarvan, door de overhandiging door opdrachtgever aan organisatie van relevante bescheiden en zaken zoals sleutels, die nodig zijn voor de opdracht;3.3 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij, door ondertekening van het contract, daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is organisatie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij organisatie anders aangeeft;

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten;3.6 Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Organisatie aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat voor het werk vereiste goedkeuring en toewijzingen, waarvoor opdrachtgever zal zorg dragen, voor aanvang van het werk zijn verleend;

4.2 Organisatie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de in Nederland op dat moment bekende stand der wetenschap;

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft organisatie het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden, zoals een onderaannemer of de door hem op te leiden stagiaires;

4.4 Indien opdrachtgever de levering van bepaalde middelen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

4.5 Organisatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat organisatie is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor organisatie kenbaar behoorde te zijn;

4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan organisatie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

4.7 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor organisatie voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed;

4.8 Indien door organisatie of door organisatie ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

4.9 Opdrachtgever zorgt ervoor dat organisatie tijdig kan beschikken over toegang:- (sleutels tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;- aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming en water;

4.10 De benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor rekening van opdrachtgever;

4.11 Opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, op verzoek van organisatie, opslagruimte voor materieel en materialen ter beschikking te stellen;

4.12 Opdrachtgever vrijwaart organisatie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4.13 Zonder schriftelijke toestemming van organisatie zal de opdrachtgever de overeengekomen werkzaamheden noch geheel, noch deels door anderen dan door personeel van organisatie mogen laten uitvoeren.

 

Artikel 5 Oplevering

5.1 Indien organisatie gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan organisatie ter beschikking heeft gesteld;

5.2 Indien organisatie een termijn voor oplevering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven oplevertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever organisatie schriftelijk in gebreke te stellen;

5.3 Organisatie is gerechtigd het werk in gedeelten op te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deeloplevering geen zelfstandige waarde toekomt. Organisatie is gerechtigd deelopleveringen afzonderlijk te factureren;

 

Artikel 6 Onderzoek, reclames

6.1 Opdrachtgever is gehouden het opgeleverde werk op het moment van oplevering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit van het uitgevoerde werk overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld worden;

6.2 De opneming c.q. het onderzoek vindt plaats door opdrachtgever al dan niet in aanwezigheid van organisatie en strekt ertoe te constateren of organisatie aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan;

6.3 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 4 werkdagen na oplevering schriftelijk aan organisatie te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen 4 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld;

6.4 Organisatie dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren;

6.5 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van organisatie juist zijn, zal organisatie de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk;

6.6 Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien opdrachtgever het door organisatie uitgevoerde, in gebruik heeft genomen, wordt het werk geacht deugdelijk te zijn opgeleverd;

6.7 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal organisatie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in artikel “Aansprakelijkheid”.

 

Artikel 7 Vergoedingen, prijs en kosten

7.1 Indien organisatie met opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen, is organisatie niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd;

7.2 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of gedeelten daarvan. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van organisatie, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;

7.3 Organisatie mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen met meer dan 10% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting en lonen.

 

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

8.2 Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Organisatie zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

8.3 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal organisatie opdrachtgever hierover van tevoren inlichten;

8.4 Indien organisatie voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen moet maken, kan organisatie de hieraan verbonden kosten bij opdrachtgever extra in rekening brengen;

8.5 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal organisatie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft. Een overschrijding van de overeengekomen prijs zal als meerwerk worden beschouwd;

 

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door organisatie aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

9.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen, ontvangt opdrachtgever van organisatie een betalingsherinnering, met het verzoek binnen 8 dagen tot betaling over te gaan. Wanneer betaling niet binnen 8 dagen heeft plaatsgevonden, zal de incasso van de openstaande facturen aan ons incassobureau worden overgedragen en zal het openstaande bedrag worden verhoogd met vertragingsrente en de door het incassobureau berekende verhogingen;

9.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

9.4 In geval van liquidatie,(aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van organisatie op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

9.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 10 Garantie

10.1 Organisatie garandeert op het uitgevoerde werk een garantie van 4 dagen;

10.2 De genoemde garantie geldt alleen voor uitgevoerde werkzaamheden en geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan doordat opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het uitgevoerde werk;

 

Artikel 11 Incassokosten

11.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd;

11.2 Indien organisatie hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;

11.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1 Organisatie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;- na het sluiten van de overeenkomst organisatie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

12.2 Voorts is organisatie bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van organisatie op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien organisatie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

12.4 Organisatie behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 Annulering

13.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van organisatie op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;

13.2 Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van organisatie jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld;

14.2 Onverminderd de aansprakelijkheid krachtens de overeenkomst of de wet, is organisatie aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan organisatie in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen;

14.3 Organisatie is nimmer aansprakelijk voor de door opdrachtgever of namens hem voorgeschreven middelen en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen;

14.4 Indien hulpmiddelen, die opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade;

14.5 Indien organisatie aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van organisatie te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

14.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van organisatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan organisatie toegerekend kan worden;- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

14.7 Organisatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

14.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van organisatie, onderuitlener, stagiaires of ondergeschikten.

 

Artikel 15 Overmacht

15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop organisatie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor organisatie niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen worden daaronder begrepen;

15.3 Organisatie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat organisatie zijn verbintenis had moeten nakomen;

15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan veertig werkdagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

15.5 Voor zoveel organisatie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is organisatie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 16 Geheimhouding

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

16.2 Indien organisatie op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en organisatie zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is organisatie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 17 Relatiebeding

17. 1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de organisatie met de organisatie, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en organisatie en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de organisatie in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de organisatie om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

17.2 Indien zonder toestemming van de organisatie door de opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of een andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de in lid 17.1 van dit artikel bedoelde werknemers en ook binnen de genoemde periode van 6 maanden daarna, verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een boete van elke inbreuk op deze bepaling wordt bestraft met een direct opeisbare boete die niet voor matiging vatbaar is van € 15.000,00 (zegge: vijftienduizend euro) per gebeurtenis. 

 

Artikel 18 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van organisatie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft organisatie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen organisatie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page